BG TOLL – тол такси и винетки в България

През 2004г., Република България поема ангажименти за хармонизиране със законодателството на ЕС и въвеждане на Винетната система. Целта е подобряването на качеството на пътищата, които ползват гражданите, защото таксата, която се плаща, ще се изразходва целево само за поддържане и ремонт на Републиканската пътна мрежа.

Винетката първоначално е хартиена и се съхранява с документите на автомобила, които се представят на контролните органи при поискване за проверка. Стикерите, които влизат в сила от 2005 г., се залепват от вътрешната страна на предното стъкло (десен долен ъгъл) на автомобила, така че да бъдат ясно видими отвън и да не затрудняват органите при проверка.

Електронна винетка

През 2019-та година в България се въвеждат е-винетка, като съвременен начин за събиране на такси за използване на републиканската пътна мрежа. Метода на заплащане с електронна винетка, се използва от 2010 г. в Румъния, а в Холандия, Дания, Люксембург и Швеция от 2008 г.

Винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:

 • моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;
 • моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;
 • моторни превозни средства с повишена проходимост.

Цени и категоризация

С влизане в сила на електронен носител на информация, отпада необходимостта да се залепва стикер на предното стъкло на автомобила. При проверка от контролните органи на пътя, шофьорите не са задължени да представят документ, удостоверяващ закупена винетка.

За осъществяване на дейността по събиране на пътните такси Агенция „Пътна инфраструктура“ оперира Система за електронно събиране на пътни такси. Системата е комбинация от технически средства и процедури, чрез които се осъществява продажба, валидиране и контрол за регламентираното ползване на пътната мрежа.

Електронни винетки могат да бъдат закупени по няколко удобни начина:

Тол такса

От 01 март 2020 г. за тежкотоварните автомобили над 3,5 се въвежда тол такса. Системата за събиране на пътни такси е базирана на съвременни технологии, които позволяват удобни начини за заплащане и осъществяване на контрол, без това да възпрепятства свободното движение на пътните превозни средства. Въвеждането се отъждествява със справедлив и базиран на европейски директиви модел на таксуване. Този вид плащане, дава право на пътното превозно средство, да измине определено разстояние между две точки от съответния път или пътен участък. Тол таксата се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.

Категоризация на превозните средства, подлежащи на тол таксуване:

*източник https://www.bgtoll.bg/tol-taksa

Начини за плащане на пътна такса

Има няколко начина за плащане на дължимата пътна такса при ползване на пътната мрежа: чрез бордово устройство, маршрутна карта и GPS тракер.

Бордово устройство

Този продукт е подходящ за пътни превозни средства над 3,5 тона, които имат по-чести или регулярни пътувания по платената тол мрежа.

Механизмът на отчитане за целите на тол таксуване е посредством монтирано в превозното средство бордово устройство, което изпраща данни, необходими за изчисляване на дължимата пътна такса. Това се случва на базата на глобалната навигационна сателитна система за определяне на местоположение – GNSS. Данните се изпращат на доставчика на услугата по електронно събиране на такси за изминато разстояние, с когото потребителят има сключен договор. Последният от своя страна обработва постъпилите данни и съставя и изпраща декларация на такса за изминато разстояние.

Маршрутна карта

Този продукт е подходящ за пътни превозни средства над 3,5 тона, с които се извършват по-редки (единични) пътувания.

Собственици и ползватели на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т., които нямат бордови устройства, могат да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта, още позната като маршрутен билет. Този продукт е базиран на изминато разстояние в рамките на определен времеви период, за който е валиден. Издава се при предварително заплащане, като позволява на едно пътно превозно средство от посочената по-горе категория, да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени от ползвателя междинни точки, които не могат да бъдат повече от четири.

Маршрутните карти могат да бъдат закупени по няколко начина:

  • в пунктовете за продажба – чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво;
  • на терминал за самотаксуване – чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво;
  • по електронен път – от интернет на адрес www.bgtoll.bg,  или https://www.a1.bg/tolling/order/vehicle?gclid=EAIaIQobChMI88n2xLuz6wIVVbTVCh2lcArGEAAYASAAEgITFfD_BwE
  • чрез мобилно приложение
 • Издаването на маршрутна карта е обусловено от предварително изчисляване и заплащане на дължимата тол такса.
GPS тракер

Дава възможност за автоматично отчитане на пътните такси чрез монтирано в автомобила GPS проследяващо устройство, което засича и предава данните на определено време.

Тарифа за тол таксите

Карта на пътната мрежа, за която се плаща пътна такса:

Източник: https://cdn.tollpass.bg/static/media/cms/ywbh1jbv/tollpass-road-map_.pdf

Нарушения

Всички водачи, собственици или ползватели на пътни превозни средства, които ползват платената пътна мрежа без да са заплатили съответната такса и които не са заплатили такса за използване на републиканската пътна мрежа (е-винетка или в последствие тол такса), са нарушители и следва да им бъде наложена глоба.

Санкциите за използване на платената пътна мрежа без платена такса стигат до 3000 лв. за тежкотоварни пътни превозни средства, както следва:

 • Водач, който управлява тежкотоварен автомобил по платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние или не е платена такса (винетка, маршрутна карта или тол такса), се наказва с глоба в размер на 1 800 лв.;
 • Собственик на тежкотоварен автомобил, за който изцяло или частично не е заплатена пътна такса, включително в резултат на невярно декларирани данни (техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средство и броя на осите, екологичните му характеристики), се наказва с глоба в размер на 2500 лв. Глобата се налага на вписания ползвател на пътното превозното средство, ако има такъв. Ако собственикът или вписаният ползвател е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер 2 500 лв.;
 • При използване на платената пътна мрежа от тежкотоварни автомобили, без да е платена пътна такса и заедно с това е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер, глобата е в размер на 3000 лв.

При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас от тук!