Пътни такси за камиони в България – BG TOLL

От 01 март 2020 г. за тежкотоварните автомобили над 3,5 се въвежда тол такса. Системата за събиране на пътни такси за камиони в България е базирана на съвременни технологии, които позволяват удобни начини за заплащане и осъществяване на контрол, без това да възпрепятства свободното движение на пътните превозни средства. Въвеждането се отъждествява със справедлив и базиран на европейски директиви модел на таксуване. Този вид плащане, дава право на пътното превозно средство, да измине определено разстояние между две точки от съответния път или пътен участък. Тол таксата се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.

Изискване за бордово устройство: Не.
Пътища подлежащи на такса: Всички магистрали и първостепенни пътища.

Как да платя пътна такса в България?

  • Бордово устройство

Този продукт е подходящ за пътни превозни средства над 3,5 тона, които имат по-чести или регулярни пътувания по платената тол мрежа.

Механизмът на отчитане за целите на тол таксуване е посредством монтирано в превозното средство бордово устройство, което изпраща данни, необходими за изчисляване на дължимата пътна такса. Това се случва на базата на глобалната навигационна сателитна система за определяне на местоположение – GNSS. Данните се изпращат на доставчика на услугата по електронно събиране на такси за изминато разстояние, с когото потребителят има сключен договор. Последният от своя страна обработва постъпилите данни и съставя и изпраща декларация на такса за изминато разстояние.

  • Маршрутна карта

Този продукт е подходящ за пътни превозни средства над 3,5 тона, с които се извършват по-редки (единични) пътувания.

Собственици и ползватели на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т., които нямат бордови устройства, могат да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта, още позната като маршрутен билет. Този продукт е базиран на изминато разстояние в рамките на определен времеви период, за който е валиден. Издава се при предварително заплащане, като позволява на едно пътно превозно средство от посочената по-горе категория, да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени от ползвателя междинни точки, които не могат да бъдат повече от четири.

  • GPS тракер

Дава възможност за автоматично отчитане на пътните такси чрез монтирано в автомобила GPS проследяващо устройство, което засича и предава данните на определено време.

НАРУШЕНИЯ

Всички водачи, собственици или ползватели на пътни превозни средства, които ползват платената пътна мрежа без да са заплатили съответната такса и които не са заплатили такса за използване на републиканската пътна мрежа (е-винетка или в последствие тол такса), са нарушители и следва да им бъде наложена глоба.

Санкциите за използване на платената пътна мрежа без платена такса стигат до 3000 лв. за тежкотоварни пътни превозни средства, както следва:

  • Водач, който управлява тежкотоварен автомобил по платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние или не е платена такса (винетка, маршрутна карта или тол такса), се наказва с глоба в размер на 1 800 лв.;
  • Собственик на тежкотоварен автомобил, за който изцяло или частично не е заплатена пътна такса, включително в резултат на невярно декларирани данни (техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средство и броя на осите, екологичните му характеристики), се наказва с глоба в размер на 2500 лв. Глобата се налага на вписания ползвател на пътното превозното средство, ако има такъв. Ако собственикът или вписаният ползвател е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер 2 500 лв.;
  • При използване на платената пътна мрежа от тежкотоварни автомобили, без да е платена пътна такса и заедно с това е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер, глобата е в размер на 3000 лв.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в България?

Получете консултация с агент още днес!

Свържете се с нас