Какво е „claims handling” и как автомобилните превозвачи могат да се справят по-ефективно с щетите по стоката?

Към днешна дата в България има над 10 000 дружества с поне един камион, който е регистриран за международен превоз на стоки. По данни на министерството на транспорта, тези компании са активно ангажирани с транспорт на товари и това е основната им търговска дейност. Международните превозвачи печелят от успешните доставки на всякакъв тип стоки.

За да бъдат възнаградени за своята дейност – каргото трябва да пристигне на доставен адрес в същото състояние, в което е било натоварено в началото на конкретния превоз. Ако обаче стоката пристигне увредена, с нарушена опаковка или неподходящ търговски вид – получателят има право да впише забележка в товарителницата, да откаже приемане на стоката и директно да изпрати претенция към превозвача за нанесените щети.

Транспортният иск може да бъде отправен към превозвача и в случай на закъснение както и ако част или целия товар са откраднати от ремаркето на превозното средство. Основното правило тук гласи, че превозвачът е отговорен за всички нанесени вреди по стоката по време на превоза. Въпреки това, има случаи в които нанесените щети са причинени от обстоятелства които са извън контрола на превозвача и поради тази причина – той може да бъде освободен от отговорност.

И в двата случая се изисква навременна намеса от експерти в областта на транспортните щети. В противен случай – материалните загуби за превозвача могат да надхвърлят десетки хиляди евро. Като архитекти на транспортния сектор – спедиторите също могат да попаднат в подобна ситуация, ако е възникнала вреда по време на организиран от тях транспорт.

Те са отговорни пред своите клиенти както за успешната експедиция на стоки, така и за избора на подходящ превозвач. В някои случаи, спедиторите са изправени не само пред тежката задача да разрешат транспортната претенция със своите клиенти, но и да възстановят успешно понесените загуби от превозвача, който е причинил вредата. В този ред на мисли – всички щети от този тип се уреждат спрямо собствената си фактология и приложимите транспортни закони.

Международният автомобилен превоз на стоки се регулира от едноименната Конвенция (1). Тя е основният правен инструмент при разрешаването на транспортни претенции. CMR Конвенцията е приета в над 40 страни където транспортните услуги са регулирани стриктно от правилата в нея.

Успешното прилагане на тези транспортни закони е ключово за успешното разрешаване на щети по стоката. Когато различните участници в логистичния сектор са изправени пред такъв тип претенции – те трябва да потърсят съдействието на професионалисти в областта на CMR Конвенцията както и националните транспортни закони. Това ще им гарантира оптимално справяне с дадения случай, избягвайки излишни разходи и неустойки.

(2)

За да са сигурни, че ще минимизират загубите за своята компания, играчите в транспортния сектор трябва да разчитат на устойчив и успешен „claims handling”, когато са изправени пред транспортна щета. Независимо от вида на транспортното средство, стоките превозвани от него могат да бъдат откраднати или повредени по време на експедицията. “Claims Handling” (3) е именно обработката и успешното разрешаване на тези щети.

Услугата включва всички процеси свързани с контролиране на случая, комуникация с всички замесени страни(превозвачи, спедитори, карго собственици, застрахователи, брокери и органи на реда), организиране на авариен комисар и преговори с претендиращия. При изготвяне на становище по даден казус – експертите които предлагат този тип услуги се ангажират и с успешно прилагане на правилата от CMR Конвенцията.

Ефективното разрешаване на транспортни щети зависи пряко от начина по който искът ще бъде разгледан и обработен. Поради важността на тези задачи, голяма част от превозвачите и спедиторите се обръщат към специалисти в областта на транспортния „claims handling”. За тях това е най-ефикасния начин да са сигурни, че няма да бъдат ощетени и че тяхната отговорност ще бъде определена спрямо приложимите национални и международни закони.

Не е тайна, че динамиката в транспортния сектор, често е диктувана от нарастващите разходи при автомобилните превозвачи. Тези разноски принуждават компаниите да залагат на по-иновативни и гъвкави решения, които могат да подобрят техните търговски процеси.
Успешният “claims handling” в транспортния сектор е безспорно едно от тези решения, които ще допринесат значително за оптимизиране на разходите.

Контакти: claims@claimstrans.bg ( +359 886 79 90 40 / +359 893 60 04 35 )

Списък с референции:
1.  КОНВЕНЦИЯ ЗА ДОГОВОРА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ (CMR);
2.  Всички права за данните от изброените статистики принадлежат на TAPA – Transported Asset Protection
Association; < https://www.tapa-global.org/about-tapa.html >;
3. „Claims Handling“ (Англ.) – обработка на искове;