BG TOLL – Пътна такса в България

През 2004г., Република България поема ангажименти за хармонизиране със законодателството на ЕС и въвеждане на Винетната система. Целта е подобряването на качеството на пътищата, които ползват гражданите, защото таксата, която се плаща, ще се изразходва целево само за поддържане и ремонт на Републиканската пътна мрежа.

Винетката първоначално е хартиена и се съхранява с документите на автомобила, които се представят на контролните органи при поискване за проверка. Стикерите, които влизат в сила от 2005 г., се залепват от вътрешната страна на предното стъкло (десен долен ъгъл) на автомобила, така че да бъдат ясно видими отвън и да не затрудняват органите при проверка.

Електронна винетка

През 2019-та година в България се въвеждат е-винетка и тол система, като съвременен начин за събиране на такси за използване на републиканската пътна мрежа. Метода на заплащане с електронна винетка, се използва от 2010 г. в Румъния, а в Холандия, Дания, Люксембург и Швеция от 2008 г.

За тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е-винетките ще са валидни до 15 август 2019 г. включително. От 16 август 2019 г. за тях се въвежда тол такса. Системата за събиране на пътни такси е базирана на съвременни технологии, които позволяват удобни начини за заплащане и осъществяване на контрол, без това да възпрепятства свободното движение на пътните превозни средства. Въвеждането се отъждествява със справедлив и базиран на европейски директиви модел на таксуване.

Винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:

 • моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;
 • моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;
 • моторни превозни средства с повишена проходимост.

Цени и категоризация

Пътните превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се смятат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси, независимо от броя на осите и от това, дали полуремаркето е прикачено или не.

Когато пътно превозно средство  се движи с прикачено ремарке и когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона, за ремаркето трябва да се заплати допълнителна винетна такса за същата категория пътно превозно средство.

Цените на е-винетките остават непроменени за всички превозни средства. С влизане в сила на електронен носител на информация, отпада необходимостта да се залепва стикер на предното стъкло на автомобила. При проверка от контролните органи на пътя шофьорите не са задължени да представят документ, удостоверяващ закупена винетка.

За осъществяване на дейността по събиране на пътните такси Агенция „Пътна инфраструктура“ оперира Система за електронно събиране на пътни такси. Системата е комбинация от технически средства и процедури, чрез които се осъществява продажба, валидиране и контрол за регламентираното ползване на пътната мрежа.

Електронни винетки могат да бъдат закупени по няколко удобни начина:

 • От интернет на адрес www.bgtoll.bg
 • Чрез мобилно приложение
 • Чрез терминали за самотаскуване в търговски обекти
 • На каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура“
 • От интернет на адрес https://vinetki.bg – официален партньор на Агенция „Пътна инфраструктура“

НАРУШЕНИЯ

Всички водачи, собственици или ползватели на пътни превозни средства, които ползват платената пътна мрежа без да са заплатили съответната такса и които не са заплатили такса за използване на републиканската пътна мрежа (е-винетка или в последствие тол такса), са нарушители и следва да им бъде наложена глоба.

Санкциите за използване на платената пътна мрежа без платена такса стигат до 3000 лв. за тежкотоварни пътни превозни средства, както следва:

 • Водач, който управлява тежкотоварен автомобил по платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние или не е платена такса (винетка, маршрутна карта или тол такса), се наказва с глоба в размер на 1 800 лв.;
 • Собственик на тежкотоварен автомобил, за който изцяло или частично не е заплатена пътна такса, включително в резултат на невярно декларирани данни (техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средство и броя на осите, екологичните му характеристики), се наказва с глоба в размер на 2500 лв. Глобата се налага на вписания ползвател на пътното превозното средство, ако има такъв. Ако собственикът или вписаният ползвател е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер 2 500 лв.;
 • При използване на платената пътна мрежа от тежкотоварни автомобили, без да е платена пътна такса и заедно с това е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер, глобата е в размер на 3000 лв.

ТОЛ ТАКСА

От 16 август 2019 г., за преминаване по платената пътна мрежа, собственикът или ползвателят на пътното превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона следва да заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, вместо заплащаната досега винетна такса. Този вид плащане, дава право на пътното превозно средство, да измине определено разстояние между две точки от съответния път или пътен участък. Тол таксата се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.

Категоризация на превозните средства, подлежащи на таксуване:

*източник https://www.bgtoll.bg/tol-taksa

Пътният оператор ще предостави две възможности за таксуване при ползване на пътната мрежа:

Тол такса (с отчитане на изминато разстояние на база на GNSS бордово устройство)

Този продукт е подходящ за пътни превозни средства над 3,5 тона, които имат по-чести или регулярни пътувания по платената тол мрежа.

Механизмът на отчитане за целите на тол таксуване е посредством монтирано в превозното средство бордово устройство, което изпраща данни, необходими за изчисляване на дължимия пътен данък. Това се случва на базата на глобалната навигационна сателитна система за определяне на местоположение – GNSS. Данните се изпращат на доставчика на услугата по електронно събиране на такси за изминато разстояние, с когото потребителят има сключен договор. Последният от своя страна обработва постъпилите данни и съставя и изпраща декларация на такса за изминато разстояние.

Маршрутна карта

Този продукт е подходящ за пътни превозни средства над 3,5 тона, с които се извършват по-редки (единични) пътувания.

Собственици и ползватели на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т., които нямат бордови устройства или системи за спътниково позициониране и  сключен договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние или с лице, извършващо дейност като доставчик на декларирани данни, могат да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта, още позната като маршрутен билет. Този продукт е базиран на изминато разстояние в рамките на определен времеви период, за който е валиден. Издава се при предварително заплащане, като позволява на едно пътно превозно средство от посочената по-горе категория, да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени от ползвателя междинни точки, които не могат да бъдат повече от четири.

Маршрутните карти могат да бъдат закупени по няколко начина:

 • в пунктовете за продажба – чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво;
 • на терминал за самотаксуване – чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво;
 • по електронен път – от интернет на адрес www.bgtoll.bg или чрез мобилно приложение
 • Издаването на маршрутна карта е обусловено от предварително изчисляване и заплащане на дължимата тол такса. Потребителят на пътища трябва да бъде регистриран, за да може да закупи маршрутна карта, но не е задължен да подпише договор с доставчик на услуги, свързани с електронното събиране на пътни такси.

Тарифи и обхват на пътната мрежа

Във връзка с въвеждане на тол таксуването в България Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) е в процес на определяне както на тарифите, така и пътната мрежа, за чието ползване ще се дължи тол такса. За тази цел АПИ е сключила договор със Световната банка, която ще предложи консултантски услуги за определяне на тарифите и обхвата на таксуваната пътна мрежа. Те ще бъдат предложени на обществено обсъждане и ще бъдат приети от Министерския съвет след предварителното одобрение и от Европейската комисия.

Общата дължина на Републиканската пътна мрежа (РПМ) в Република България е приблизително 20 хил. км.

На този етап се предвижда събиране на такси за ППС с ОТДММ над 3,5т. на база изминато разстояние за част от РПМ, която обхваща 16 317,276 км, от които 736,933 км автомагистрали, 2 582,075 км първи клас пътища, 4 067,047 км втори клас пътища и 8 931,221 км трети клас пътища.

В следващите месеци и с наближаване на въвеждането на тол таксуването от 16 август 2019 г., АПИ ще предостави допълнителна информация, като с представянето на условията за използване ще бъде публикувана и информация за нарушения и предпоставки за избягването им.