ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Truckpoint може да променя правилата и уславията на уебсайта

Добре дошли в нашия сайт! Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт, вие се съгласявате да спазвате и да се обвържете със следните условия за ползване, които заедно с нашата политика за конфиденциалност уреждат отношенията на Тръкпойнт ЕООД с вас във връзка с този интернет сайт.

Настоящите правила и условия на уебсайта, представени на тази уеб страница, регламентират начина, по който можете да го използвате,   включително всички негови страници (по-долу наричани заедно „уебсайт“). Тези условия се прилагат в пълна сила и обем по отношение на използването му от вас, като  използвайки го вие изрично приемате всички условия, съдържащи се в него в пълен размер. Не трябва да използвате този сайт, ако имате някакви възражения по отношение на някое от посочените условия.

В настоящите Условия думите и изразите по-долу имат следното значение, освен ако контекстът не изисква друго:

„Споразумение“ означава всяко споразумение, с което дружеството и/или негов оторизиран консултант предлага и клиентът приема предоставянето на услугите, или когато дружеството е започнало изпълнението на поръчка и включва неизчерпателно всеки писмен договор и/или кореспонденция по пощата, по факс и/или по електронна поща между дружеството и/или негов оторизиран представител и клиента, както и настоящите Условия;

„Дружество“ означава юридическото лице „Тръкпойнт“ ЕООД, което е сключило Споразумението;

„Клиент“ означава страната, до която е адресирано предложението на дружеството и/или страната, сключила споразумението с дружеството, и/или страната, на която дружеството предоставя услугите съгласно Споразумението; също така този термин се отнася до потребителя или посетителя на нашия интернет сайт;

„В писмена форма“ означава всяка писмена кореспонденция, изпратена по пощата, по факс или по електронна поща между дружеството и/или неговия екип по продажбите и клиента;

„Цена“ означава ставките, които се начисляват от дружеството на клиента за предоставянето на услугите, както е посочено в Споразумението (за повече информация: https://truckpoint.co/how-it-works/),  и

„Услуги“ означава всички услуги, предоставяни или които ще се предоставят от дружеството на клиента съгласно Споразумението и на интернет страницата.

Всички условия, посочени в предложението, приемането и извършването на плащането, необходимо за стартиране на процеса на оказване на помощ на клиента по най-адекватния начин, независимо дали чрез официални срещи с определен срок или по друг начин, с единствена цел  удовлетворяване нуждите на клиента по отношение на предоставянето на заявените от дружеството услуги/продукти, в съответствие с и при спазване на действащото българско законодателство.

1. Приложимо право

1.1. Настоящите условия се ръководят от и се тълкуват в съответствие със законите на България и вие ще сте безусловно подчинени на изключителната юрисдикция на съдилищата на България.

2. Достъп

2.1. Вие имате достъп до този сайт в съответствие с настоящите условия и всички абонаменти, регистрации или друга обща употреба на сайта е изрично в съответствие с тях. Достъпът до този сайт е разрешен и ние си запазваме правото да променяме или да го оттегляме временно или за  постоянно (или част от него) с или без предизвестие и вие потвърждавате, че ние не носим отговорност към вас или трета страна за всяка промяна или  оттегляне на сайта. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина сайтът не е на разположение по всяко време или за някакъв период. Някои части от нашия сайт са ограничени да ползване само от клиенти на Тръкпойнт.

3. Онлайн регистрация като клиент

3.1. Вие гарантирате, че:

Имате навършени 18 години;
личната информация, която трябва да предоставите, когато се регистрирате като клиент на Тръкпойнт, е вярна, точна, актуална и пълна във всяко отношение;
ще ни уведомите незабавно за всякакви промени в личната информация, като се свържете с нашия търговски и обслужващ екип по електронна поща, или телефон на + 359 (2) 882 797 506/+ 359 (2) 423 67 40 между 9:00-18:00;
Вие се съгласявате да не се представяте за друго лице или организация или да използвате фалшиво име или име, което не сте упълномощени да използвате.

4. Политика за поверителност

4.1. Ние обработваме информацията за вас в съответствие с нашата политика за конфиденциалност https://truckpoint.co/privacy-policy/.  Използвайки нашия сайт, вие давате съгласието си за тази обработка и  гарантирате, че всички предоставени от вас данни са точни.

4.2. Ние се задължаваме да защитаваме вашата поверителност. Оторизираните служители в компанията използват само  информация, събрана от индивидуални клиенти. Ние правим постоянен преглед на нашите системи и данни, за да осигурим възможно най-доброто обслужване на нашите клиенти.

5. Уведомление за конфиденциалност и защита на личните данни

5.1. Ако сте регистриран клиент на уебсайта на Тръкпойнт ние ще съхраняваме в  нашата база данни вашите данни за контакт. Тръкпойнт ще запази вашите данни и ще го използва само за комуникация с вас и за предоставяне на информация, която може да ви бъде от полза за в бъдеще.

5.2. Ние сме регистрирани съгласно Закона за защита на личните данни и като такива, всяка информация, касаеща клиента и съответните им клиентски досиета, може да бъде предоставена на трети лица в случаите, когато третото лице е задължено по закон да направи това пред съответните органи. Клиентските досиета обаче се считат за поверителни и следователно няма да бъдат разкривани на трети лица при други обстоятелства. Клиентите имат право да поискат достъп и копия на всички клиентски записи, които пазим, при условие, че такова искане е било отправено в разумен срок предварително. Според случая, ние ще издадем на клиента съответната писмена информация, разпечатка или копие на записите като част от сключен договор в полза на двете страни.

Правила за работа с клиентските досиета:

Вашите данни в никакъв случай няма да се продават на трети страни, освен когато преди това сте се съгласили да използваме ваша лична информация за маркетингови цели. В този случай можете да промените решението си по всяко време, като ни напишете или ни изпратите имейл на оffice@truckpoint.co

Вашите данни никога не се разкриват пред независими трети страни, за да да се използват за техни цели.
Вашите данни се проверяват постоянно за точност.
Вашите данни се съхраняват в сигурна система, която е защитена с парола и се подчинява на политиката за защита на личните данни.
Всички служители, които имат достъп до вашите лични данни, са обвързани с договор за конфиденциалност.

* Ние няма да продаваме, споделяме или отдаваме под наем ваши лични данни на трети лица или да използваме вашия е-мейл адрес за непоискана поща. Всички имейли, изпратени от тази компания, ще бъдат във връзка с предоставянето на договорени услуги.

6. Договор с клиента

6.1. Тръкпойнт ЕООД е консултантска компания, създадена с идеята да промени автотранспортната индустрия. Нашият бизнес модел е базиран на абонаментна програма и клиентът трябва само да намери най-подходящия план за размера на неговия автопарк. Не съществува договор между вас, клиента и Тръкпойнт ЕООД., докато не бъде изпратен имейлът, потвърждаващ вашата абонаментна услуга. Тръкпойнт ЕООД си запазва правото да се оттегли от всеки договор в случай на очевидни грешки, като например фалшиви лични или данни за плащане.

7. Приложимост и тълкуване на клиентския договор

7.1. Освен ако не е договорено друго в писмен вид, настоящите Условия се прилагат за всички оферти, направени от дружеството и/или негови консултанти и всички делови отношения между дружеството и клиента по силата на сключено споразумение.

7.2. Дружеството не е обвързано от противоречащи стандартни условия (независимо как се наричат), използвани от клиента, като такива условия не се прилагат към Споразумението, освен ако не са били приети в писмена форма от компанията. Тези условия могат да бъдат променяни само в писмен вид от оторизиран представител на дружеството. Ако документът за приемане от клиента, абонаментът за услуга или друга документация, получена от компанията преди или след информирането за тези условия, съдържа условия, които са в разрез с настоящите, то всички тези условия няма да имат правна сила.

7.3. Ако някое от настоящите условия е неприемливо или  противоречи на действащото законодателство, в такъв случай противоречащият термин се счита за заличен, изменен и/или променен, за да бъде в съответствие с тях, като въпросното такова заличаване, изменение и/или промяна по никакъв начин не засяга останалите разпоредби на настоящите условия.

8. Оферти, приемане на абонаментна услуга и промяна на споразумението

8.1. Всички оферти, направени от компанията и абонаментната (ите) услуга (и), предоставени на дружеството, не са задължителни до сключването на споразумение. Едно споразумение се счита за сключено  при най-ранното от следните събития: с изпращането на писмено потвърждение от дружеството на клиента, потвърждаващо Споразумението, когато клиентът приеме  предложението на компанията в писмена форма, или когато компанията започне изпълнението на услугите съгласно поръчката на клиента.

8.2. Освен ако не е договорено друго в писмена форма, всички оферти, направени от дружеството и/или неговите консултанти се основават на работата, която се извършва от дружеството при нормални условия и в рамките на нормалното работно време.

8.3. Устни обещания или заявления, направени от други служители или консултанти на дружеството не са обвързващи за дружеството, освен ако и докато не бъдат потвърдени писмено от дружеството.

8.4. Дружеството има право да не приема абонаментна услуга по всяко време и без причина.

8.5. Всяка промяна или допълнения към условията на Споразумението трябва да бъдат направени и съгласувани в писмен вид  от дружеството и от клиента.

Достъпност и ценообразуване

9.1. Ако не е договорено друго в писмен вид, всички цени са фиксирани във валутата, посочена в офертата и след това фактурирани. Всички допълнителни разходи, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на услугите на компанията, са за сметка на клиента.

9.2. Ако не е договорено друго в писмена форма, дружеството има право на годишни корекции в тарифите и цените предвид на евентуално увеличение на разходите.

9.3. В случай, че дружеството извършва допълнителна работа или прави промени в Договора по искане на клиента, разходите, свързани с промените, ще бъдат за сметка на клиента.

9.4. Нашите абонаментни планове:

Start-up“ (до 3 товарни автомобила) Цена: 150 лв. на месец

Абонаментът включва: Ситема за управление на запитванията; Личен консултант; OBU Care; Управление на онлайн сметки; Архив на документи; Следене за неправомерни транзакции;

Growing“ (до 10 товарни автомобила) цена: 200 лв. на месец

Абонаментът включва: Система за управление на запитванията;  Личен консултант; OBU грижи; Управление на онлайн сметки; Архив на документи; следене за неправомерни транзакции; Съдействие при наложени глоби; Изготвяне и мониторинг на маршрути

„Performance“ (до 20 товарни автомобила) цена: 300 лв. на месец

Абонаментът включва: Ситема за управление на запитвания; Личен консултант; OBU care; Управление на онлайн профили; Архив на документи; Следене за неправомерни транзакции; Съдействие при наложени глоби; Изготвяне и мониторинг на маршрути

Corporate“ (неограничен автопарк) цена: формира се лично от нашите консултанти

Абонаментът включва: Система за управление на запитвания; Екип консултанти; OBU care; Управление на онлайн профили; Архив на документи; Следене за неправомерни транзакции; Съдействие при наложени глоби; Индивидуални запитвания; Изготвяне и мониторинг на маршрути

* цените са без включен ДДС

Truckpoint+: Програма, която води до отстъпка от месечната такса в размер на абонаментния план на всеки препоръчан нов клиент, с който в последствие имаме сключенo споразумение.

10. Плащане

10.1. Плащането може да се извърши чрез банков превод. Ние фактурираме в края на всеки месец и плащането трябва да бъде направено в срок от 5 работни дни през следващия месец. Ние си запазваме правото да търсим изплащане на всякакви суми,   останали неплатени 60 дни от датата на фактурата чрез агенция за събиране на вземания и/или по съдебен ред чрез иск с малък материален интерес, в случай че остатъкът не надвишава 2000 лв. В този случай трябва да поемете всички допълнителни административни и/или съдебни разноски.

11. Прекратяване на споразумение и политика за възстановяване на суми

11.1. И клиентът, и самите ние имаме право да прекратим дадено споразумение за услуги по някаква причина с писмено 30-дневно предизвестие, включително прекратяване на услуги, които вече се предоставят. Не се предвижда възстановяване на суми, когато една услуга се счита, че е започнала и е в ход. Всички суми, които са ни били платени и представляват плащане за предоставени, но неизползвани услуги, се възстановяват.

11.2. Дружеството има право да прекрати договора незабавно с писмено предизвестие (точка 11.1) до клиента, ако клиентът  е в съществено нарушение на задълженията си по Договора. Съществено нарушение включва, но не се ограничава до случаи, в които:

-Клиентът не изпълнява задълженията си в уговорените срокове;
-Клиентът желае да постигне споразумение с кредиторите си,
-Цялото или част от имуществото на клиента е предмет на ликвидация, или
-Има подадено заявление за ликвидация, закриване или назначаване на синдик по отношение на клиента.

11.3. В случай, че дружеството подаде предизвестие за прекратяване съгласно условията на параграф 11.2, всички неуредени плащания ще бъдат обявени за предсрочно изискуеми и ще се смятат за незабавно платими.

12. Права

12.1. Ние имаме право периодично да преразглеждаме и променяме тези условия, за да отразяваме промените в пазарните условия, засягащи нашата дейност, промените в технологиите, промените в методите на плащане, промените в съответните закони и нормативните изисквания и промени във възможностите на системата. Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети лица, които не са собственост и не се контролират от Тръкпойнт ЕООД. Компанията няма контрол над и не поема отговорност за съдържанието, политиката за конфиденциалност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети лица. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Тръкпойнт ЕООД  не носи отговорност пряко или косвено за щети или загуби, причинени или евентуално причинени от или във връзка с използването или разчитането на съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез  уеб сайтове или услуги, които не са направени от нашата компанията. Вие се съгласявате да използвате този сайт само за законни цели и  не по начин, който може да наруши правата на трети лица или който може да доведе до увреждане на репутацията на Тръкпойнт. Когато използвате нашия сайт, трябва да спазвате разпоредбите на нашите правила за използване на мрежата.  Вие сте отговорни за вземането на всички необходими мерки, за да имате достъп до нашия сайт. Също така сте отговорни и да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до нашия сайт чрез вашата интернет връзка или регистрация за вход, са запознати с тези условия и че те ги спазват.

12.2. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е претенции от всякакъв характер и за щети или  друго, независимо от възникването им, освен ако загубата не е пряко причинена поради груба небрежност от страна на дружеството, неговите служители (действащи при изпълнение на задълженията им като служители) или подизпълнители или агенти (действащи при изпълнение на задълженията им като подизпълнители или агенти).

13. Връзки от сайта

13.1. Когато уебсайтът съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки са предоставени само за ваша информация. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не носим отговорност за тях или за някаква загуба или щета, които могат да възникнат от тяхното използване.

13.2. Вие потвърждавате, че информацията може да съдържа неточности, но ние ще следваме стриктно вътрешните процедури, за да поддържаме информацията актуална. Наша е отговорността да я актуализираме в срок от 30 дни и да гарантираме, че цялата информация е строго контролирана.

14. Промени

14.1. Ние си запазваме правото по наше усмотрение да променяме или заменяме тези условия по всяко време. Ако промяната е съществена, ние ще се постараем да изпратим минимум 30-дневно предизвестие преди всички нови условия да влязат в сила. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение.

15. Разрешаване на спорове

15.1. Клиентът се съгласява, че всички правни действия или производства, произтичащи от или във връзка със Споразумението, могат да бъдат заведени в съдилищата на страната, в която е местонахождението на дружеството, което е страна по споразумението и клиентът неотменимо се съгласява да отнесе въпроса за разглеждане с неизключителната компетентност на съдилищата на държавата, в която е седалището на дружеството, което е страна по споразумението.

15.2. Компанията може по свое усмотрение да отнесе  иск или спор до арбитражен орган в страната, в която е местонахождението на компанията, която е страна по споразумението, за арбитраж, чието решение е задължително както за дружеството, така и за клиента. За целите на арбитража страните съвместно номинират и взаимно се споразумяват за арбитър. Ако страните не се споразумеят за арбитър, който да бъде назначен, такъв се назначава от арбитражния орган в съответствие с неговите правила. Арбитражът се подчинява и се провежда в съответствие с правилата за арбитраж, публикувани периодично от арбитражния орган.

16. Събития извън нашия контрол.

16.1. Ние не носим отговорност за неизпълнение или закъснение в изпълнението на някое от нашите задължения по договор, причинени от събития извън нашия  контрол („форсмажорни обстоятелства“). Случаите на форсмажор включват всяко действие, събитие, неслучване, пропуск или инцидент извън нашия разумен контрол и включват по-специално (без ограничение) следното:

-стачки, локаут или други колективни протести;
-граждански безредици, бунт, инвазия, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е обявена или не) или заплаха или подготовка за война;
-пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, пропадане на земни пластове, епидемия или друго природно бедствие;
-невъзможност за използване на железници, кораби, самолети, сухопътен транспорт или други средства за обществен или частен транспорт;
-невъзможност за използване на обществени или частни далекосъобщителни мрежи;
-актове, постановления, законодателни разпоредби, наредби или ограничения на правителството;

16.2. Изпълнението от наша страна на даден договор се счита за спряно за периода, през който траят форсмажорни обстоятелства и ще имаме удължаване на срока за изпълнение с продължителността на този период. Ние ще положим всички възможни усилия, за да прекратим действието на форсмажорните обстоятелства или да намерим решение, с което нашите задължения по договора да могат да бъдат изпълнявани въпреки форсмажорните обстоятелства.

16.3 Пандемична обстановка наложена по решение на властите на съответната държава

17. Координати за връзка с Тръкпойнт ЕООД

Адрес: гр. София, 1404, България, ул. Околовръстен път 23, етаж 2

Тел.: + 359 882 797 506 или + 359 2 423 67 40

Имейл: оffice@truckpoint.co

Работно време: от 9:00 до 18:00, от Понеделник до Петък

В сила от 01.04.2022 г.

Всички споразумения или настоящите Условия ще подлежат на промяна при промяна на действащото законодателство.