ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тruckpoint може да промени настоящата политика чрез актуализиране на тази страница. Трябва да се запознаете с тази страница, за да сте сигурни, че сте съгласни с всички промени. Тръкпойнт ЕООД притежава валиден лиценз за обработване на лични данни, номер: 154528, издаден от Комисията за защита на личните данни в Република България.

1. Въведение

1.1. Ние сме ангажирани с опазването на конфиденциалността на личната информация за посетителите на нашия интернет сайт и за потребителите на услуги.

1.2. Тази политика се прилага, когато действаме като администратор на лични данни по отношение на личните данни на посетителите на нашия интернет сайт и на потребителите на услуги; с други думи, когато определяме целите и средствата за обработване на тези лични данни.

1.3. Нашият интернет сайт включва контол върху конфиденциалността на личната информация, който оказва влияние върху това как ние ще обработваме личните ви данни. Като използвате контролите за поверителност, можете да посочите дали желаете да получавате съобщения за директен маркетинг и да ограничите публикуването на вашата информация. Достъп до контролите за поверителност има на HTTPS://truckpoint.co/termsconditions/

1.4. В тази политика, „ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят до Тръкпойнт ЕООД. За повече информация за нас вижте раздел 14.

2. Как използваме вашите лични данни

2.1. В този Раздел 2 са изложени:

(a) общите категории лични данни, които можем да обработваме;

(б) в случаите, когато не сме получили личните ви данни директно от вас, източника и специфичните категории на тези данни;

(в) целите, за които можем да обработваме лични данни; и

(г) правните основания за обработването.

2.2.  Ние можем да обработваме вашите лични данни, включени в личния ви профил на нашия уебсайт („профилни данни“). Профилните данни могат да включват вашето име, телефонен номер, имейл адрес и име на фирма. Профилните данни могат да бъдат обработвани за целите на активиране и следене на  използванено на нашия уеб сайт и услуги от вас. Правното основание за тази обработка е дадено съгласие и/или законните ни интереси, а именно правилното администриране на нашия интернет сайт и бизнес и/или изпълнението на договор между вас и нас и/или предприемане на стъпки по ваше желание за сключване на такъв договор.

2.3. Ние можем да обработваме вашите лични данни, които са предоставени в процеса на използване на нашите услуги („данни от услугите“). Данните от услугите могат да включват онлайн чат. Източникът на данните от услугите сте вие или вашият работодател. Данните от услугите могат да бъдат обработвани за целите на функционирането на нашия сайт, предоставяне на нашите услуги, осигуряване на сигурността на нашия сайт и услуги, поддържане на резервни копия на нашите бази данни и комуникацията с вас. Правното основание за тази обработка е дадено съгласие и/или законните ни интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес и/или изпълнението на договор между вас и нас и/или предприемане на стъпки по ваша молба за сключване на такъв договор.

2.4. Ние можем да обработваме информацията, съдържаща се  в запитване, отправено от вас относно нашите услуги („данни от запитвания“). Данните от запитвания могат да включват вашето име, име на фирма, имейл и телефон. Данните от запитвания могат да бъдат обработвани за целите на предлагането, маркетинга и продажбата на съответните услуги на вас. Правното основание за тази обработка е дадено съгласие.

2.5. Ние можем да обработваме информация, свързана с нашите взаимоотношения с клиентите, включително информация за контакт с клиенти („данни от връзки с клиенти“). Данните от връзки с клиенти могат да включват вашето име, работодател, длъжност или роля, вашите координати за връзка и информация, съдържаща се в комуникацията между нас и вас или вашия работодател. Източникът на данните от връзки с клиентите сте вие или вашият работодател. Тези данни могат да бъдат обработвани за целите на управлението на нашите взаимоотношения с клиентите, комуникацията с клиентите, воденето на регистри на такава комуникация и промотирането на нашите услуги на клиентите. Правното основание за тази обработка е дадено съгласие или нашите законни интереси, а именно правилното управление на нашите взаимоотношения с клиентите за изпълнението на договор между вас и нас и/или предприемане на стъпки по ваша молба за сключване на такъв договор.

2.6. Ние можем да обработваме информацията, която ни предоставяте, за да се абонирате за нашите имейл уведомления и/или бюлетини („данни за известяване“). Данните за известяване могат да бъдат обработвани с цел изпращане на съответни уведомления и/или бюлетини. Правното основание за тази обработка е дадено съгласие и/или изпълнение на договор между вас и нас.

2.7. Ние можем да обработваме информацията, съдържаща се в или свързана с кореспонденция, която ни изпращате от нашия интернет сайт, чат на живо или имейл („данни от кореспонденция“). Данните от кореспонденция могат да включват съдържанието на съобщението и метаданните, свързани със съобщението. Нашият интернет сайт ще генерира метаданни, свързани с осъществена кореспонденция с помощта на формулярите за контакт през интернет сайта. Данните от кореспонденция могат да бъдат обработвани за целите на комуникацията с вас и воденето на отчетност. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси, а именно правилното администриране на нашия сайт и бизнес и комуникации с потребителите.

2.8. Ние можем да обработваме някои от вашите лични данни, идентифицирани в тази политика, когато това е необходимо за установяване, упражняване или защита на искове по административен ред или извънсъдебно.  Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси, а именно защитата и утвърждаването на нашите законни права, вашите законни права и законните права на другите.

2.9. Ние можем да обработваме някои от вашите лични данни, идентифицирани в тази политика, когато е необходимо за целите на постигането или осъществяването на управление на риска, или за получаване на професионални съвети. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси, а именно необходимата защита на нашия бизнес срещу рискове.

2.10.  Освен конкретните цели, за които можем да обработваме вашите лични данни, посочени в настоящия Раздел 2, ние също така можем да обработваме някои от вашите лични данни, когато такава обработка е необходима за спазване на административно задължение по силата на сключен договор между нас.

2.11. Молим да не ни предоставяте лични данни на други лица, освен ако не ви помолим за това.

3. Предоставяне на личните ви данни на други лица

3.1. Ние не продаваме, не предлагаме и не предоставяме по никакъв друг начин на външни лица ваши лични данни, освен ако не изпратим на потребителите предварително уведомление. Това не включва уебсайт хостинг партньори и други страни, които ни помагат нашият сайт да работи, да осъществяваме нашата дейност или да обслужваме нашите потребители, доколкото тези страни се съгласяват да опазват конфиденциалността на тази информация. Ние можем също да разкриваме информация, когато нейното оповестяване е необходимо, за да се спазят законите, за да се прилагат политиките на нашия сайт или за защита на нашите или на други страни права, собственост или безопасност.

От друга страна, лични данни на неидентифицирани посетители могат да бъдат предоставяни на други страни за нуждите на маркетинга и рекламата или за други цели.

3.2. Ние можем да разкрием вашите лични данни на наши професионални консултанти, доколкото това е обосновано необходимо с цел постигане или поддържане на управлението на рисковете, получаване на професионални консултации или установяване, упражняване или защита на правни искове, независимо дали в съдебно производство или по административен ред или извънсъдебно.

3.3. Ние можем да разкрием лични данни като име на фирма, име на представител, единeн граждански номер, номер на лична карта,  единен идентификационен код, ДДС, адрес, телефон, информация за превозни средства, регистрационен сертификат, имейл. Тези лични данни могат да се разкриват на пътни оператори, доставчици на горива, финансови и други компании, обслужващи транспортния сектор.

3.4. Ние можем да разкриваме вашите лични данни от запитвания на една или повече от тези избрани трети страни – доставчици на услуги в транспортния сектор с цел да им се даде възможност да се свържат с вас, за да могат да ви предложат и продадат съответните стоки или услуги. Всяка такава трета страна ще действа като администратор на лични данни във връзка с данните от запитването, които й предоставяме; след като се свърже с вас, всяка такава трета страна ще ви предостави копие от тяхната собствена  политика за защита на личните данни, която урежда използването на личните ви данните от трети страни. Правното основание за тази обработка е съгласие или нашите законни интереси, а именно надлежното управление на нашите взаимоотношения с клиентите за изпълнението на договор между вас и нас.

3.5. Освен специфичните оповестявания на личните данни, посочени в настоящия Раздел 3, можем да разкриваме вашите лични данни, когато това е необходимо за спазване на правно задължение, с което сме обвързани или за да защитим вашите жизнени интереси или  жизненоважни интереси на друго физическо лице. Може също така да разкрием вашите лични данни, когато това е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове, независимо дали в съдебно производство или в административна процедура или извънсъдебно.

4. Международно предоставяне на вашите лични данни

4.1. В настоящия Раздел 4 предоставяме информация за обстоятелствата, при които вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

4.2. Европейската комисия е взела „решение относно адекватността“ по отношение на законите за защита на личните данни във всяка от следните държави и техните пътни оператори – Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Турция, Израел, Иран, Тунис, Мароко и Азърбайджан. Предаването на данни на всяка от тези страни ще бъде защитено чрез подходящи гаранции, а именно използването на стандартни клаузи за защита на данните, приети или одобрени от Европейската комисия, копие от които може да се получи от HTTPS:// EC.europa.eu/info/Law/Law-topic/Data-Protection/Data-Transfers-Outside-EU/Model-Contracts-Transfer-Personal-Data-Third-countries_en или като се прилагат задължителни корпоративни правила.

4.3. Вие потвърждавате, че личните данни, които предоставяте за публикуване чрез нашия уеб сайт или услуги, може да са достъпни чрез интернет в целия свят. Ние не можем да попречим на използването (или злоупотребата) на лични данни от други лица.

5. Запазване и изтриване на лични данни

5.1. Настоящият Раздел 5 определя нашите политики и процедури за съхранение на данни, които са предназначени да спомогнат за спазването на нашите правни задължения във връзка със съхранението и заличаването на лични данни.

5.2. Личните данни, които обработваме за някаква цел или цели, не се съхраняват за по-дълго време, отколкото е необходимо за съответната цел или цели.

5.3. Ние ще съхраняваме следните ваши лични данни:

(а) име на фирма, име на представител, единен идентификационен код, ДДС, адрес, телефон, информация за превозните средства, регистрационен талон, имейл, ще се съхраняват за минимален срок от 5 години след датата на подписване на договора между нас и за максимален срок, който зависи от приключването на договорните отношения.

5.5. Независимо от другите разпоредби на настоящия Раздел 5, ние можем да съхраняваме вашите лични данни, когато това  е необходимо за спазване на нормативно задължение, с което сме обвързани, или за да защитим вашите жизнени интереси или жизненоважни интереси на друго физическо лице.

6. Изменения

6.1. Ние можем да актуализираме тази политика периодично, като публикуваме новата редакция на нашия сайт.

6.2. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че сте съгласни със съответните промени в тази политика.

6.3. Ние ще ви уведомяваме за всички значителни промени в тази политика по електронната поща.

7. Вашите права

7.1. Вашите основни права съгласно Закона за защита на данните са:

(a) право на достъп;

(б) право на поправка;

(в) право на заличаване;

(г) право на ограничаване на обработката;

(д) право на възражение срещу обработването;

(е) право на преносимост на данните;

(ж) право на жалба до надзорен орган; и

(з) право на оттегляне на съгласието.

7.2. Имате право да потвърдите дали да обработваме вашите лични данни, а когато ще правим това, да имате достъп до личните данни, заедно с определена допълнителна информация. Тази допълнителна информация включва подробности за целите на обработването, категориите на съответните лични данни и получателите на личните данни.

7.3. Вие имате право всички неточности във вашите лични данни да бъдат отстранени и, като се има предвид целта на обработката, да бъдат допълнени всички ваши непълни лични данни.

7.4. При някои обстоятелства имате право на незабавно заличаване на вашите лични данни. Въпреки това, съществуват изключения от правото на заличаване. Общите изключения включват случаите, когато е необходимо обработване: за упражняване на правото на свобода на изразяване и на информация; за спазване на правно или административно задължение; или за подаване или оказване на съдействие по внесени искове.

7.5. При определени обстоятелства имате право да ограничите обработването на вашите лични данни. Такива обстоятелства са:  оспорване от ваша страна на точността на личните данни; ние вече не се нуждаем от личните ви данни за целите на нашата обработка, но вие изисквате лични данни за установяване, съдействие по искове; и сте възразили срещу обработването до проверката на това възражение. Когато обработката е била ограничена на тази основа, може да продължим да съхраняваме вашите лични данни. Въпреки това, ние ще ги обработваме само: с ваше съгласие; за установяване, оказване на съдействие по искове; или по причини от важен обществен интерес.

7.6. Имате право да се противопоставите на обработването на вашите лични данни на основания, свързани с конкретната ситуация, в която се намирате, но само до степента, до която правното основание за обработването е, че то е необходимо за: изпълнението на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, дадени ни по закон; или в полза на законни интереси, преследвани от нас или от трето лице. Ако направите такова възражение, ние ще престанем да обработваме личните ви данни, освен ако докажем, че са налице задължителни  законови основания за обработването, които имат приоритет пред вашите интереси, права и свободи, или обработването е за оказване на съдействие по искове.

7.7. Когато правното основание за обработването на вашите лични данни е:

(а) съгласие; или

(б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемете стъпки по Ваше искане преди сключването на договор,

и такава обработка се извършва чрез автоматизирани средства, имате право да получите вашите лични данни от нас в структуриран, стандартен и машинно четим формат. Това право обаче не се прилага, когато това би засегнало правата и свободите на други лица.

7.8. Ако считате, че обработването от ваша лична информация нарушава законите за защита на данните, имате законно право да подадете жалба до надзорен орган, отговарящ за защитата на данните.

7.9. Когато правното основание за обработването на вашите лични данни е съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето.

7.10. Можете да упражните някое от вашите права във връзка с личните ви данни чрез писмено уведомление до нас.

8. Как защитаваме вашите лични данни?

8.1. Ние не използваме сканиране за уязвимост и/или сканиране по PCI стандарти. Ние предоставяме само елементи и информация. Никога не питаме за номера на кредитни карти.  Редовно извършваме сканиране за зловреден софтуер. Вашата лична информация се съхранява зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такива системи и са задължени да пазят информацията поверителна. Освен това, цялата чувствителна/кредитна информация, която предоставяте, е криптирана чрез технология Secure Socket Layer (SSL). Ние прилагаме различни мерки за сигурност, когато потребителят въвежда, подава или получава достъп до своята информация за поддържане на безопасността на вашата лична информация. Всички транзакции се обработват чрез доставчик на мрежови услуги и не се съхраняват или обработват на нашите сървъри.

9. Бисквитки

9.1. Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор (поредица от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър на уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра.

9.2. Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ бисквитки или „сесийни“ бисквитки: постоянните бисквитки се съхранява от уеб браузър и ще останат валидни до датата на изтичане на техния срок, освен ако не бъдат изтрити от потребителя преди датата на изтичане на срока; сесийните бисквитки, от друга страна, изтичат в края на потребителската сесия при затваряне на уеб браузъра.

9.3. Обикновено бисквитките не съдържат информация, която идентифицира потребителя персонално, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана със съхраняваната информация и с тази, получена от „бисквитките“.

10. Бисквитки, които използваме

11. Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

11.1. Нашите доставчици на услуги използват бисквитки и те могат да се запазят на вашия компютър, когато посетите нашия уебсайт.

11.2. Ние използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт. Google Analytics събира информация за използването на уебсайта с помощта на „бисквитки“. Информацията, събрана във връзка с нашия сайт, се използва за създаване на отчети за използването на нашия сайт. Политиката за поверителност на Google е достъпна на адрес: HTTPS://www.Google.com/Policies/privacy/.

12. Управление на „бисквитките“

12.1. Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемете бисквитки и да ги изтриете.  Начините да направите това са различни при различните браузъри и при различните версии.  Все пак можете да получите актуална информация за блокирането и изтриването на бисквитките през следните линкове:
(a)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)    http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)    https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); и

(f)    https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

12.3. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

13. Връзки към други сайтове

13.1. Нашият интернет сайт може да съдържа връзки към други сайтове, представляващи интерес. Щом обаче веднъж вече сте използвали тези връзки,  трябва да  имате предвид, че ние не контролираме съответните други интернет сайтове. Ето защо не носим отговорност за защитата и неприкосновеността и конфиденциалността на  информацията, която предоставяте, когато влизате в тези сайтове и те не са регулирани от тази декларация за поверителност. Трябва да внимавате и да се запознаете с декларацията за поверителност, която важи за въпросния уебсайт.

13.2. Понякога по наша преценка може да включваме или предлагаме продукти или услуги на трети лица на нашия уебсайт. Тези сайтове на трети страни имат отделни и независими правила за поверителност. Затова ние не носим отговорност за съдържанието и дейностите на тези сайтове, към които препращат линковете. Въпреки това, ние се стремим да защитим целостта на нашия сайт и ще се радваме на всякаква обратна връзка за тези сайтове.

Google
Рекламните изисквания на Google могат да се обобщят от рекламните принципи на Google. Те са въведени, за да се гарантира положително впечатление от обслужването на потребителите.

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Ние използваме Google AdSense Advertising на нашия сайт.

Google, като трета страна доставчик, използва бисквитки за показването на реклами на нашия сайт. Използването от Google на бисквитка DART дава възможност за пускане на реклами за нашите потребители въз основа на предишни посещения на нашия сайт и други сайтове в интернет. Потребителите могат да се откажат от използването на  бисквитката DART, като влезете в Google Ad и политиката за конфиденциалност на съдържанието на мрежата.

Внедрили сме следното:

-Ре-маркетинг с Google AdSense
-Отчитане на демографски данни и информация за интереси

Ние, заедно с други търговци-трети страни като Google, използваме „бисквитки“ на първи страни (като например „бисквитките“ на Google Analytics) и „бисквитки“ на трети страни (като например „бисквитката“ на DoubleClick) или други идентификатори на трети страни заедно, с цел събиране на данни относно взаимодействията на потребителите с показваните реклами и други функции на рекламната услуга, които са свързани с нашия уебсайт.

Отписване:

Потребителят може да настрои предпочитанията си как Google да  му пуска реклами през Настройки на Google Ad. Алтернативно, можете да се откажете, като влезете в страницата  Network Advertising Initiative Opt Out или с помощта на Google Analytics Opt Out Browser add on.

13.3. Ние спазваме условията Do Not Track signals и Do Not Track, plant cookies, или използването на реклама, когато е налице браузър механизъм  Do Not Track (DNT).

13.4. Важно е също да се отбележи, че ние позволяваме на трети страни да проследяват поведението.

13.5. Ние изрично не предлагаме продуктите си на лица под 13-годишна възраст.

14. Информация за нас

14.1. Този сайт е собственост и се управлява от Тръкпойнт ЕООД.

14.2. Ние сме регистрирани в България под регистрационен номер 103751505, а седалището ни е на адрес ул. «Бяла мура» №7А, Варна, 9002.

14.3. Основното ни място на дейност е «Околовръстен път» № 23 София, 1404.

14.4. Можете да се свържете с нас:

(a) по пощата: «Околовръстен път» № 23, ет. 2, София 1404, за Тръкпойнт ЕООД.

(б) като използвате формата за контакт на нашия сайт: https://truckpoint.co/kontakti/

(в) по телефона, на номера за контакт, публикуван на нашия уебсайт: + 359 2 423 67 40

(г) по електронна поща, като използвате имейл адреса, публикуван на нашия уебсайт: Office@truckpoint.co

15.Отговорник за защита на личните данни

15.1. Данните за връзка с отговорника за защита на личните данни са:

Име: Тръкпойнт ЕООД

Адрес: гр. София, 1404, ул. Околовръстен път 23, етаж 2

Телефон: +359 2 423 67 40

Имейл: office@truckpoint.co

Последни промени: 25/05/2018