Полша – Съдът на ЕС постанови решение за глобите на ПС с натоварване на водещата ос до 11.5 тона по определени пътища в страната

На 21 март 2019 г. Съдът на ЕС обяви решение по делото за ограниченията на движението по територията на Полша за превозни средства с максимално натоварване на задвижващата ос, ненадвишаващо 11,5 тона.

Става дума за санкции при преминаване без специално разрешителни по автомобилни пътища определени за осово натоварване до 8 или 10 тона от превозни средства, чието натоварване на ос е превишавало тези показатели, но е било в съответствие с директива 96/53/ЕО (11,5 тона).

В решението на съда се изтъква: „С исковата си молба Европейската комисия се обръща към Съда, за да установи, че като налага на транспортните предприятия задължението да притежават специални разрешителни, за да могат да се движат по определени обществени пътища, Република Полша не е изпълнила задълженията си по член 3 във връзка с член 7 от Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 1996 г., стр. 59; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 4, стр. 79), изменена с Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. (ОВ L 115, 2015 г., стр. 1) (наричана по-нататък „Директива 96/53“), разгледани във връзка с точки 3.1. и 3.4. от приложение I към Директива 96/53“

Решението на Съда на ЕС означава, че Полша ще трябва да промени разпоредбите, уреждащи въпросите, свързани с изискването за специално разрешително за движение на нормативни превозни средства по някои обществени пътища.

Решението на Съда има и практически последици за транспортните фирми. Превозвачите, които са платили глоба (от 2013 г. до сега) поради липсата на посоченото по-горе разрешение (1500 PLN – за общински и регионални пътища или 5000 PLN – за държавни пътища) ще могат да започнат процедура за възстановяване.

Молбите за възстановяване трябва да бъдат подадени в следния срок от датата на публикуване на решението на Съда на ЕС:
– един месец, за случаите приключили с административно решение за налагане на глоба;
– три месеца, за случаите приключили със съдебно решение за налагане на глоба.

Източник: www.speditor.net