Програма на Европейската комисия за 2023 г.

В средата на октомври 2022 г. Европейската комисия представи работната си програма за 2023 г. с цел успешно постигане на климатична неутралност до 2050 г., оформяне на цифровото бъдеще, укрепване на уникалния социален пазар, да се изгради Съюз на просперитет и да направят Европа по-силна в световен мащаб. Работната програма на Комисията съдържа 43 нови политически инициативи под шест главни цели.

Европейската комисия планира да продължи работата си по зелената програма с цел намаляване на емисиите и борба с глобалното затопляне. Освен това можем да очакваме предложения за комбиниран транспорт, както и тегло и размери, цифровизация, недостиг на умения, шофьорска книжка и забавени плащания.

Европейската Зелена Сделка

Ефектите от изменението на климата стават все по-сериозни и зеленият преход е от решаващо значение за преодоляването на климатичната криза и укрепването на европейската икономика и сигурност. Европейската комисия вече представи по-голямата част от законодателните предложения, необходими за прилагането на Европейската Зелена Сделка, като част от пакета „Fit for 55“. В края на 2022 г. Комисията също представи предложение за регламент относно стандартите Евро 7 за леки автомобили, ванове, камиони и автобуси по отношение на емисиите и издръжливостта на батериите.

Кратък списък с инициативи, които се очаква да бъдат публикувани през 2023 г.:
  • Преразглеждане на Регламент 2019/1242 относно стандартите за емисии на CO2 от тежкотоварни превозни средства (Q2). Тази инициатива поражда много опасения, тъй като Европейският парламент и Съветът наскоро се споразумяха за забрана на производството на нови автомобили и ванове с двигател с вътрешно горене от 2035 г. Ще бъде ли приложено подобно решение в случай на тежкотоварни автомобили? Това предстои да видим.
  • Преразглеждане на Директива за теглото и размерите (ЕС) 2015/719 (2Q). Преразглеждането на настоящите правила със сигурност ще обърне внимание на фрагментацията на пазара в контекста на различни национални разпоредби и многостранни споразумения, както и различни изисквания и схеми за разрешение. Комисията също така ще се опита да стимулира навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии и потреблението на алтернативни горива. Преразглеждането ще разгледа и неефективното и непоследователно прилагане на трансграничните правила.
  • Ревизия на Директива 92/106/EEC за комбиниран транспорт (Q2). Основната цел на новите правила е да се подпомогне преминаването от автомобилен товарен транспорт към видове транспорт с по-малко емисии, като вътрешни водни пътища, морски транспорт и железопътен транспорт. Настоящите разпоредби се оказаха недостатъчни в този контекст. Като част от преразглеждането Комисията планира да разшири обхвата на директивата до повече транспортни операции, да създаде повече възможности за подпомагане на интермодалния транспорт и да намали външните разходи на интермодалния транспорт.
  • Ревизия на пакета за проверка на техническата изправност (Q3). Преразглеждането на пакета включва преразглеждане на три директиви: Директива 2014/45/ЕО относно периодичните прегледи за техническа изправност на моторни превозни средства; Директива 2014/47/ЕО относно крайпътните технически прегледи на търговски превозни средства; и Директива 1999/37/ЕО, изменена с Директива 2014/46/ЕО относно документите за регистрация на превозни средства. Неговите специфични цели са да гарантира функционирането на модерни електронни компоненти за безопасност, усъвършенствани системи за подпомагане на водача и автоматизирани функции по време на експлоатационния живот на превозните средства, да извършва тестове за емисии по време на инспекции на превозни средства и да подобри електронното съхранение и обмен на съответна техническа изправност и идентификация на превозното средство статус/данни между държавите-членки на ЕС и улесняване на цифровизацията на административни документи и удостоверения.
Европа в цифровата ера

В допълнение към екологичната трансформация, Брюксел подкрепя и цифровата трансформация. Цифровите решения имат за цел да направят европейската икономика по-ефективна и по-малко ресурсоемка, като същевременно минимизират отпечатъка върху околната среда и климата.

Това е списъкът с инициативи, които очакваме да бъдат публикувани през 2023 г.:
  • Създаване на общо европейско пространство за данни за мобилността (Q2). Ще бъде публикувано предложение с цел стимулиране на цифровизацията на сектора на мобилността и насърчаване на иновативни решения. Целта на проекта е да улесни достъпа, връзката и обмена на данни за транспорт и мобилност между съществуващите бази данни и да гарантира по-добра защита на данните, генерирани от фирми и физически лица.
  • Регулаторната рамка на ЕС за Hyperloop (Q3), за да бъде готова да приеме това високоскоростно транспортно решение с ниски въглеродни емисии.
  • Пакет от икономическа помощ за МСП, включително преразглеждане на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавените плащания (Q3). Тази инициатива има за цел да намали тежестта върху МСП. Още през 2019 г. Европейският парламент обърна внимание на факта, че забавените плащания засягат всички сектори на икономиката, но са особено разпространени в сектори като транспорта. Освен това според ЕП закъсненията в плащанията са отговорни за всеки четвърти фалит на предприятия в ЕС. Този проблем се изостри още повече по време на пандемията Covid 19.

„Икономика, която работи за хората“.

  • Преразглеждане на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелствата за управление на МПС (Q1). Целта на тази инициатива е да се подобри пътната безопасност и да се улесни трансграничното движение. Новата инициатива ще вземе предвид новите предизвикателства пред мобилността, включително с цифровата обработка на шофьорските книжки. Ще бъде обсъдена и минималната възраст на професионалните шофьори.

„Насърчаване на нашия европейски начин на живот“.

През пролетта на 2022 г. Европейската комисия публикува Пакта за миграцията и убежището, за да подобри управлението на законната миграция, като същевременно намали недостига на умения. По този повод бяха представени редица инициативи, насочени към привличане на квалифицирани работници в ЕС, включително шофьори. Комисията планира допълнително да засили дейностите си в тази област през 2023 г.:

  • Комисията ще даде тласък на прилагането на Пакета за умения и таланти, за да улесни потока от законни мигранти. Тези дейности трябва да бъдат подсилени от нова инициатива, която ще улесни признаването на квалификациите на граждани на трети страни, за да се привлекат хора с подходящите умения на нашия континент. Този брой ще бъде важен елемент от Европейската година на уменията 2023 г.